Počet položek: 0 0,- Kč

Reklamační řád

Reklamační řád

Společnost Elektro Skalka s.r.o (dále jen prodávající), se sídlem Klapkova 473/33, Praha 8, 18200 zapsaná u Městského Soudu v Praze, oddíl C, vložka 224064, IČO: 02819783, DIČ: CZ02819783, tímto vydává tento Reklamační řád.

Tento reklamační řád platí pro konečného spotřebitele (nepodnikatele) a je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.


1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který je spotřebitelem. Obchodní vztahy se řídí občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

2. Vymezení pojmů

Kupující, který je spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

3. Záruka na zboží

Na všechny prodávané výrobky poskytujeme základní záruční dobu 2 roky, pokud není uvedeno jinak. Kupující bere na vědomí, že záruční list je v obchodním vztahu s prodávajícím nahrazen daňovým dokladem (fakturou). Délka záruky, která je uvedena v detailu produktu v e-shopu, platí pouze pro konečného spotřebitele (fyzickou osobu).

Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30. kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Uplatnění záruky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky ve speciálním záručním listě nebo jinou písemnou formou, kterou uzná za vhodnou.

Pro uplatnění reklamace závady či nefunkčnosti zboží je nutné dodat společně s výrobkem zejména nákupní daňový doklad - fakturu (nezbytné v případě záruční reklamace) a písemný popis závady. Pokud prodávající nedodá písemný popis závady, má prodávající možnost odmítnout přijmout zboží k reklamačnímu procesu.

Prodávající neručí za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zacházením se zbožím, a dále použitím a instalací, jež jsou v rozporu s pokyny v návodu. Prodávající je oprávněn v zájmu objektivního posouzení závady na výrobku požádat kupujícího, aby doložil, jakým způsobem byl výrobek používán, nebo jak byl zapojen. Prodávající neručí za vady vzniklé vlivem nevhodného umístění nebo v důsledku působení vnějších vlivů, jež nejsou a nemohly být dodavatelem rozumně předpokládány.

V případě, že kupující dostatečně nedoloží požadované skutečnosti, prodávající má možnost ukončit reklamační řízení v neprospěch kupujícího.

Záruka se rovněž nevztahuje na škody v důsledku živelných katastrof, násilného poškození, povětrnostních vlivů a neoprávněného zásahu do výrobku.

4. Poškození zboží přepravou

Pokud je zboží viditelně poškozeno přepravou, je kupující oprávněn jej nepřevzít. V takovémto případě sepíše kupující s přepravcem reklamační protokol či jiný zápis o škodě či vadě zásilky. Po vyřízení takovéto reklamace nebo v jejím průběhu kupující obdrží zboží nové či dohodne s prodávajícím jiný postup. V opačném případě pozdější reklamace obsahu zásilky bude posuzována na základě podepsaného přepravního dokladu, ve kterém kupující stvrzuje doručení bez závad.

5. Uplatnění reklamace

Uplatnit reklamaci může kupující následujícími způsoby:

1) Osobně na provozovně prodávajícího. Kontakty na provozovny naleznete zde.

2) Zasláním zboží k reklamaci na následující adresu: Elektro Skalka s.r.o, Klapkova 473/33, 18200 Praha 8, email: info@elektro-skalka.cz , balíček prosím označte slovy "REKLAMACE"

Upozornění: pokud Spotřebitel využije k dopravě reklamovaného zboží dopravce, kterého zajistí na komerční bázi, může být tato doprava hrazena ze strany Spotřebitele. Za předpokladu, že Spotřebitel využil komerčního dopravce k zaslání reklamovaného zboží a prokazatelně hradil tuto službu, bude po ukončení reklamačního procesu s výsledkem "Vada zboží opravena" nebo "Nové zboží výměnou", zasláno toto zboží obdobným způsobem na náklady Prodávajícího.

Informace o průběhu či stavu reklamace je možné získat telefonicky na čísle +420 283843949.

Tento reklamační řád je platný od 1.11.2013 do odvolání.

Začněte zde pro výběr sáčků a příslušenství:

© www.elektro-skalka.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace